Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

Dil ve konuşma terapisti (DKT); dil – konuşma ve birey iletişimi ile ilgilenir, bunları etkileyen faktörleri inceler ve dil, konuşma, yutma ve ses bozukluklarının sağaltımına yönelik hizmet verir. Göktürk dil ve konuşma terapisi; insan iletişimine dair sorunların, bozuklukların dil ve konuşma terapisti marifetiyle değerlendirilerek en uygun tedavinin belirlenmesi, sağaltımı ve yaşam boyu önlenmesi amacıyla başvurulan, etkili ve başarılı bir terapidir. Dil ve konuşma patoloğu, uzmanlık alanına giren noktalarda ayırıcı tanı koyabilen, tanılamayı takiben yaptığı değerlendirmeyle sorunları, problemleri ve uyumsuzlukları ve bunların sağaltımı için çözümleri tespit ederek ilgiye özel olarak uygulayan terapisttir. Göktürk dil ve konuşma terapisti, ilgilinin somut koşulları ve özelliklerini dikkate alarak terapi planlaması yapar, yürütür ve takip eder. Bu faaliyetleri icra ederken başarılı neticelere ulaşabilmek adına ilgili uzmanlarla da sıkı bir iş birliği içerisinde hizmet verir.

Göktürk Dil ve Konuşma Terapisti

Göktürk dil ve konuşma terapisti (dil ve konuşma patoloğu); dil ve konuşma terapisi üzerine ihtisas sahibi olup bu alanın akademik gerekliliklerini, aldığı lisans eğitimi sayesinde karşılayan terapisttir. Oldukça kapsamlı bir görev ve hizmet alanına sahip olsa da temelde; bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi, kontrol altına alınması, rehabilitasyonunun sağlanması ve sağaltımı amacıyla hizmet verir. Kişiye özgü hazırladığı müdahale programı ve terapi planlamasıyla yüksek yüzdeli başarı sağlar.

Hangi Durumlarda Dil ve Konuşma Terapisine Başvurulmalıdır?

Dil ve konuşma terapisinden yararlanılması gereken başlıca durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yutma, yutkunma bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Artikülasyon bozuklukları
 • Disleksi
 • Disgrafi
 • Diskalkuli
 • Mantıksal işlemleme ve akıl yürütmeyi olumsuz etkileyen bozukluklar
 • Otizm gibi özel gereksinim ve gelişimsel yetersizliğin söz konusu olduğu çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
 • İnme sonrası dil ve konuşma kaybı (afazi)
 • Dizartri, apraksi
 • Larenjektomi, trakeostomi sonrası yutma ve konuşma terapisi
 • Yaş artışına paralel gelişen serebral bozukluklar (ALS, Alzheimer, Demans, Parkinson vs.)
 • Özgül dil bozuklukları
 • Kekemelik, akıcılık bozuklukları
 • İşitme kaybı yaşayan bireylere yönelik dil ve konuşma terapisi

Çocukluk Dönemi Dil ve Konuşma Bozuklukları

Çocukluk dönemi dil ve konuşma bozuklukları söz konusu olduğunda birçok dil ve konuşma bozukluğu ifade edilebilir. Ancak, çocukluk döneminde sık rastlanan başlıca dil ve konuşma bozukluklarını kekemelik – akıcılık bozuklukları, artikülasyon ve fonolojik bozukluklar ve gecikmiş konuşma – dil gecikmesi olmak üzere temelde üç grupta incelemek mümkün. Söz konusu dil ve konuşma bozukluklarında ihmalkar davranmamak, ivedilikle uzman yardımına başvurmak, gelecekte çok daha ciddi sorunlar yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Kekemelik – Akıcılık BozukluklarıKekemeliği en kısa tabirle “konuşmada akıcılık” sorunu olarak tanımlayabiliriz. Çoğu zaman iki ile beş yaş arasında başlayan kekemelik; konuşma esnasında hece tekrarı, uzatma, ses ekleme ve blok gibi farklı belirtilerle kendini gösterir. Periyodik dil ve konuşma terapisi ile kekemeliğin belirli bir düzeyde kontrolü mümkündür.
Artikülasyon ve Fonolojik BozukluklarKonuşma sesi ögelerinin eksik, yanlış ya da zorlanılarak üretilmesine neden olan motor konuşma bozukluğuna “artikülasyon” bozukluğu denir. Dil ve konuşma terapisi artikülasyon bozukluklarında oldukça başarılı sonuç sağlayan etkili bir terapi türüdür.
Gecikmiş Konuşma – Dil GecikmesiÇocuğun yaşından beklenen kelime haznesine sahip olmaması, dil gelişiminin farklı seyretmesi halinde gecikmiş dil ve konuşma terapisine başvurmak oldukça doğru bir yaklaşım olacaktır.