Hakkımızda

Zeynep Gedik Küçük 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanı ile mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi (Dilkom) Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır.

İletisim

Uğur İş Merkezi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi (5. Etap, Başak Center Yanı)

+90 553 349 44 07

[email protected]

CAS Testi (Cognitive Assessment System); çocukların bilişsel işlevlerindeki düzeylerini ve yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla uygulanan Bilişsel Değerlendirme Sistemini ifade eder. CAS Testi, ilgili hakkında bilişsel değerlendirme yaparak öğrenme becerileri hakkında detaylı bir analiz yapma imkanı sunar. CAS Testini alternatiflerinden ayıran ve avantajlı kılan en büyük özelliğiyse, kültürel faktörlerden bağımsız oluşudur.

CAS Testi, çocuk hakkında nörolojik ipuçları verir. Bu yönüyle, nörolojik durum tespitinde sıkça başvurulan testler arasında yer alır. Bilişsel Değerlendirme Sistemi sayesinde, çocuğun akademik performansında güçlü ve zayıf yanları tespit edilir. Elde edilen veriler ışığında, çocuğun hangi yönlerinin güçlendirilmesi gerektiği belirlenerek bu çerçevede yol haritası belirlenir ve zayıf yönlerinin iyileştirilmesi sağlanır.

CAS Testinin kültürel faktörlerden bağımsız bilişsel yeteneklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir test olması, CAS Testi sayesinde nörolojik değerlendirmenin yanı sıra çocuğun zeka kapasitesine dair önemli bilgiler elde edilmesini de sağlar. Test sayesinde birçok bilişsel durum tespiti ve teşhisi yapılabilir. Söz gelimi; öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zihinsel engel, duygusal sorunlar ve üstün zeka teşhisi, örnek olarak ifade edilebilir.

CAS Testi, beş ila on yedi yaş grubu kişilere yönelik geliştirilmiştir. Testten beklenen yararın elde edilebilmesi için CAS uygulama sertifikasına sahip uzman tarafından uygulanması gerekir. Temelde dört ölçeğe sahip olan CAS Testi; planlama, eşzamanlılık, dikkat ve ardıl işlemler ölçeklerinden oluşur. Sıralanan ölçeklerin değerlendirilmesi, elde edilen veriler ışığında doğru tespit ve teşhiste bulunulması ve amaçlanan düzeye erişebilmek için gereken yol haritasının belirlenmesi, ancak uzman marifetiyle ve uzman gözetiminde mümkündür.

CAS Testi Ölçekleri

CAS Testi, testin uygulandığı kişinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, kişinin ihtiyacına karşılık verecek düzeyde plan ve program hazırlanması için başvurulan rehber testlerden biridir. Yapılan test neticesinde, desteklenmesi ve iyileştirilmesi gereken bilişsel beceriler belirlenir. Bilişsel becerilerin iyileştirilmesiyle birlikte, çocuğun genel performansının da artırılabileceğin ileri süren CAS Testinin dört temel ölçeğini kısaca izah edelim:
https://www.high-endrolex.com/49

 • Planlama Ölçeği

Planlama ölçeği, kişiye ait belirli özellikler hakkında önemli ipuçları verir. Sayıları eşleştirme, planlanmış kodlar ve planlanmış bağlantılardan oluşan planlama ölçeği sayesinde, bireyin karar verme, problem çözme, yaratıcılık, strateji üretme, zaman yönetimi ve otokontrol becerilerine dair bilgilere ulaşılır.

 • Eşzamanlılık Ölçeği

Eşzamanlılık ölçeği; yer – yön kavramı, görsel hafıza, sebep – sonuç ilişkisi kurma ve yönerge alma becerilerine ilişkin bilgi verir. Eşzamanlılık ölçeğinin alt testleri; matrisler, sözel uzamsal ilişkiler ve şekil hafızasından oluşur.

 • Dikkat Ölçeği

Dikkat ölçeği; ifadesel, dikkat, algısal dikkat ve sayı bulma alt testlerinden oluşur. Bu ölçek sayesinde, dikkati sürdürebilme, çeldiricilere takılma, odaklanma ve bilgiyi gruplarken dikkati sürdürebilme becerileri hakkında önemli bilgiler elde edilir.

 • Ardıl İşlemler Ölçeği

Ardıl işlemler ölçeği; kelime serileri, konuşma hızı, cümleye dair sorular ve cümle tekrarından oluşur. Ardıl işlemler ölçeği sayesinde, ölçeği sıraya koyma, sınıflama, kendini ifade edebilme ve hafıza becerilerine dair önemli ipuçlarına ulaşılır.

Sıralanan ölçeklerin doğru şekilde uygulanması, uygulama sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilerek doğru tespit ve teşhiste bulunulması çok önemlidir. Aksi takdirde, uygulamadan beklenen yararın elde edilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, CAS Testi uygulamasının, yetkin bir uzman kontrolünde ve gözetiminde yapılması, sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi ve amaçlanan düzeye ulaşılabilmesi adına en doğru yaklaşım olacaktır.

CAS Testinin Kullanım ve Uygulama Alanları Nelerdir?

CAS Testi, belirli yaş grubunda bulunan kişilerin öğrenme becerilerin ve akademik başarılarına ilişkin önceden değerlendirme ve bu sayede isabetli öngörülerde bulunma imkanı sunar. Başlıca dört ölçekten oluşan CAS Testi, temelde beş ile on yedi yaş grubu bireylerin bilişsel becerileri ve işlemlerindeki yeterliliklerinin ve düzeylerinin tespiti için geliştirişmiş olsa da aşağıda sıralanan duruların değerlendirilmesi amacıyla da kullanılmaktadır:

 • Planlama sorunu yaşayan çocukların tespit edilmesi,
 • Üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesi,
 • Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların değerlendirilmesi,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,
 • Çocuğa uygun bilişsel müdahale programlarının oluşturulması
 • Çocuğa uygulanan müdahale programları sonucu çocuktaki değişimlerin belirlenmesi

Öğrenme Testi | CAS Testi Sıkça Sorulan Sorular

 • CAS Testi Nedir?

Test, beş ile on yedi yaş grubu bireylerine yönelik geliştirilmiş değerlendirme testidir. Test, ilgililerin bilişsel işlevlerindeki yeterlilikleri ve zeka düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır.

 • CAS Testi Kimlere Uygulanır?

Test, iki farklı yaş grubuna uygulanır. Bunlar, beş ile yedi yaş grubu ve sekiz ile on yedi yaş grubudur.

 • CAS Testini Kimler Uygulayabilir?

Test, sadece uygulayıcı yeterlilik sertifikasını haiz uzmanlar tarafından uygulanabilir.

 • CAS Testi Ne kadar Sürer?

Her bir çocuğun performans durumu kendine özgüdür. Bu itibarla, CAS Testinin her bir çocuk için geçerli ve sabit bir uygulama süresi yoktur. Fakat, fikir vermesi açısından yaklaşık bir ila iki saat arasında sürdüğünü ifade etmek yanlış olmayacaktır.